Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden New Phase Fitness

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels, zoals aangehecht als Bijlage 1, van New Phase Fitness te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.newphasefitness.nl en op te vragen bij de balie van de New Phase Fitness sportschool. Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 25 december 2023 en zijn geldig voor elk nieuw abonnement afgesloten vanaf die datum. Op onze andere abonnementen zijn andere voorwaarden van toepassing.

New Phase Fitness: Daarmee bedoelen we New Phase Fitness en diensten en producten die wij aanbieden onder deze naam.  

Sportschool: de fysieke plek waar New Phase Fitness fitness aanbiedt.

Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van New Phase Fitness kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap. 

Staff: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van de sportschool. 

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving.

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt inschrijven voor een fysieke groepsles dan wordt het lidmaatschap afgesloten met medeweten van een ouder. New Phase Fitness kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is of om je leeftijd te checken. 

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen New Phase Fitness en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. 

QR code: Dit is de toegangscode die je moet hebben om binnen te komen bij onze sportschool. De kosten hiervan bedragen €15,-
ARTIKEL 2: LID WORDEN  

 1. Je kunt lid worden bij New Phase Fitness op de volgende manieren: 
  1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.newphasefitness.nl); of 
  2. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier aan de balie.  
 2. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in art. 10c. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan New Phase Fitness naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. 
 3. Betaling iedere 4 weken. Aan het einde van de vaste periode van 1 jaar wordt je contract automatisch verlengd, tenzij schriftelijk (per e-mail) anders gevraagd: of

Vooruitbetaling voor het hele jaar. Aan het einde van de vast termijn van 1 jaar sturen we je een e-mail om te bevestigen of je je lidmaatschap wilt voortzetten.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of in de sportschool. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van de sportschool en tot de groepslessen die op de club worden aangeboden.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 

1. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken, of 

2. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij je in één keer vooruit betaalt, of 

3. 1 periode van 4 weken vast die iedere periode van 4 weken vooraf moet worden voldaan aan de balie in de sportschool.

4. Dagpas of strippenkaart. Je kunt met de dagpas gebruik maken van fysieke Groepslessen indien die beschikbaar zijn op die dag. De dagpas geeft eenmalige toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd.

c. Als je online voor een wijziging van je lidmaatschap hebt gekozen, heb je het recht om deze wijziging zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum van de wijziging, zoals beschreven in artikel 2b (bedenktijd). In dat geval wordt de wijziging geannuleerd en zal je oorspronkelijke lidmaatschap weer gelden tot het einde van je oorspronkelijke contract ( inclusief eventuele verlengingen daarvan).

ARTIKEL 4: EXTRA’S 

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s (personal training of lifestyle coaching) aan. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden op www.newphasefitness.nl of is in de sportschool op te vragen. 

b. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de extra met inachtneming van tenminste 30 dagen opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. De extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst. 

c. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Op de extra’s zijn de artikelen 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. Als je een lidmaatschap kiest met betaling per 4 weken, worden de kosten van de Extra toegevoegd aan je lidmaatschap zodat beide bedragen tegelijkertijd in rekening worden gebracht. Als je een Extra neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je de kosten voor de Extra voor de periode tussen activatie en de eerste dag van de eerstvolgende periode van 4 weken naar rato verschuldigd. Als je een lidmaatschap kiest met volledige vooruitbetaling, ben je de kosten van de Extra tegelijk met het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Als je een Extra neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je in dat geval de kosten voor de Extra voor de periode tussen activatie en de einddatum van je overeenkomst verschuldigd. 

d. In geval van de extra “fysieke groepslessen” mag je binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken van de fysieke groepslesfaciliteiten van New Phase Fitness.  Voor iedere fysieke groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). New Phase Fitness kan als voorwaarde stellen dat fysieke groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door New Phase Fitness te bepalen wijze. 

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING 

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van New Phase Fitness.  

b. Als je lid wordt bij New Phase Fitness kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.  

c. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 5d en 5e.  

d. Indien je kiest voor een Overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd. 

e. Indien je kiest voor een Overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de balie en de volgende betalingen vooruit per maand via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s zullen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden. 

f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.  

g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht. 

h. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 10%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 10%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

i. Als je geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. 

ARTIKEL 6: QR_code/tag 

 1. De QR-code/tag is eigendom van New Phase Fitness en persoonsgebonden voor de lidmaatschaphouder/ster en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.

  b. Je kunt je lidmaatschap niet overgedragen aan iemand anders.

  c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de QR-code/tag  en het lidmaatschap. Voor derden zijn dagpassen beschikbaar tijdens bemande uren. Wanneer zonder voorafgaande toestemming aan derden toegang wordt verschaft tot de sportschool ben jij als lid een boete verschuldigd van €300,-

  d. Indien je je QR-code kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe QR-code/tag aanschaffen aan de balie van de sportschool . Hierdoor wordt een oude pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe QR-code/tag bedraagt €15,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan aan de balie waarna de nieuwe pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN 

a. New Phase Fitness geeft aan wat de openingstijden zijn van de sportschool. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.  

b. We willen onze sportschool goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in de sportschool moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

c. Onze sportschool heeft ruime openingstijden welke deels onbemand zijn. Op onze website kun je de actuele openingstijden vinden. Doorgaans zullen de wekelijkse uren bemand zijn tussen 08.30 uur en 21.00 uur en in het weekend zal de sportschool bemand zijn tussen 08.30 uur en 13.00 uur. Op het moment dat er geen toezicht is door een fysiek persoon is er toezicht middels een innovatief veiligheidssysteem voor extra veiligheid en is er ondersteuning via intercom. De kleedkamers zijn gesloten tijdens onbemande uren. Je moet minstens 18 jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de sportschool tussen 22.30 en 07.00 uur.

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN 

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de fysieke groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een fysieke groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld. 

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE 

a. Als je gaat verhuizen geven we je de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. 

c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. 

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

a. Indien je een Overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

b. Indien je een Overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 

c. Je kunt uitsluitend schriftelijk opzeggen ter attentie van Info@newphasefitness.nl

d. Wij streven ernaar in de sportschool een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan New Phase Fitness je de toegang tot de sportschool ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan New Phase Fitness. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. 

e. Samen sporten wordt bij New Phase Fitness gestimuleerd. Het coachen van andere sporters van de sportschool wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen. 

f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je QR-code/tag te geven, bij jij als lid een boete verschuldigd van €300,- en wordt de toegang tot de sportschool geblokkeerd totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan New Phase Fitness de Overeenkomst beëindigen. 

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij hebben tijdens openingstijden altijd staff aanwezig voor vragen of hulp. Je kunt een New Phase Fitness Personal Trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de sportschool. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 

b. New Phase Fitness en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze sportschool.  

c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de sportschool. New Phase Fitness stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. New Phase Fitiness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen. 

ARTIKEL 12: KLACHTEN 

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze sportschool zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de staff in onze sportschool. 

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS 

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. New Phase Fitness verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

b. In de privacyverklaring van New Phase Fitness wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van New Phase Fitness kun je terugvinden op onze website. 

c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze sportschool, maken wij  gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. 

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS NEW PHASE FITNESS

a. Je kunt de contactgegevens vinden op: www.newphasefitness.nl 

b. Postadres: Hoofdstraat 123, 5706 AK Helmond, Nederland 

c. Voor veel informatie kun je terecht op de website van New Phase Fitiness: www.newphasefitness.nl  

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met New Phase Fitness aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen het lid en New Phase Fitness zullen uitsluitend worden beoordeeld door de bevoegde rechtbank te Eindhoven.

Versie per 25 december 2023

X