Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van New Phase Fitness, Nederland, Hoofdstraat 123, 5706 AK Helmond, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86058134 in Nederland.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?
Als je een New Phase Fitness abonnement hebt, een New Phase Fitness abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze toekomstige app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door New Phase Fitness willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat New Phase Fitness uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door New Phase Fitness.
Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
New Phase Fitness verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij New Phase Fitness, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.


GEGEVENS VAN ONZE LEDEN
Bij het aangaan van een New Phase Fitness abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.
Ook als je al een New Phase Fitness abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van New Phase Fitness worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan sportschool, laatste bezoek aan sportschool, type abonnement, afgenomen extra’s, sportprofiel indien enquête is ingevuld, informatie die je eventueel aan ons hebt opgegeven, jouw financiële status bij New Phase Fitness (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), eventuele NPS-score indien is deelgenomen aan ledentevredenheidsonderzoek.
:
VRIENDEN UITNODIGEN
Je kunt vrienden uitnodigen om met jou mee te doen en lid te worden van New Phase Fitness. Daarvoor wordt je doorgeleid naar de website van New Phase Fitness waarbij een link wordt aangemaakt die je naar je vrienden kunt doorsturen.

CAMERA TOEZICHT
Wij hebben camera’s in en rond onze sportschool. Wij realiseren ons heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk maakt op de privacy van onze leden en medewerkers en wij gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt er met name reactief gemonitord. Dat betekent dat beelden pas worden bekeken nadat er een melding van een incident is ontvangen.


TOEGANGSFRAUDE
New Phase Fitness heeft in haar Algemene Voorwaarden opgenomen dat het niet toegestaan is een ander persoon illegaal toegang te verlenen tot de sportschool door hem of haar mee te laten lopen. Hiervoor wordt een boete (de waarde van een dagpas) in rekening gebracht of bij herhaling kan het lidmaatschap worden beëindigd. In geval van registratie van fraude worden de beelden altijd door een daartoe bevoegde medewerker gecontroleerd om vast te stellen of toegangsfraude zich heeft voorgedaan. De overtreding wordt geregistreerd op naam van de houder van het pasnummer en diegene ontvangt van ons een mail met het verzoek de boete te voldoen aan de balie. Je hebt daarbij altijd het recht om inzage te vragen in het betreffende fotomoment, maar je bent wel zelf verantwoordelijkheid om de andere persoon op de foto te informeren of toestemming te vragen. Op verzoek kan de foto ook geanonimiseerd (geblurde gezichten) worden toegezonden. Na betaling van de boete, of beëindiging van het lidmaatschap, wordt de foto na 28 dagen verwijderd.
GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

SOCIAL MEDIA
New Phase Fitness maakt gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram met een eigen profielpagina. Via deze kanalen kun jij New Phase Fitness volgen en reageren op onze communicatie uitingen. Het privacy beleid van het betreffende social media platvorm is daarop van toepassing. Je kunt ook contact met ons opnemen via een prive bericht bijvoorbeeld als je vragen hebt of problemen ervaart met jou lidmaatschap. Deze prive berichten worden beantwoord door onze medewerkers en verloopt via ons ledensysteem, zodat alle communicatie met onze leden gecentraliseerd is. Persoonlijke gegevens bijvoorbeeld omtrent jouw lidmaatschap worden alleen met jou gecommuniceerd via deze prive berichten en nooit via publieke berichten.
WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING?
Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:
•     wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;
•    het uitvoeren van de overeenkomst die je met New Phase Fitness bent aangegaan;
•    het nakomen van een wettelijke verplichting van New Phase Fitness;
•    ter bescherming van vitale belangen van jou;
•    voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van New Phase Fitness.
Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?


DIENSTVERLENING
New Phase Fitness verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de sportschool van New Phase Fitness krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening.


INFORMEREN
New Phase Fitness verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van New Phase Fitness, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.


MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN
Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten van New Phase Fitness, producten en diensten van derden en of we jouw gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.


ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van New Phase te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.


CONTACT MET LID
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van New Phase Fitness later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.
Volledigheidshalve informeren wij je dat het nog steeds mogelijk is om telefonisch contact op te nemen met ons.


WETTELIJKE VERPLICHTING
New Phase Fitness kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.


ANDERE DOELEN
Als New Phase Fitness persoonsgegevens wil gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen. 


HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?
New Phase Fitness zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van New Phase Fitness zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.


HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van New Phase Fitness hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. 


MAKEN WIJ BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?
New Phase Fitness kan gebruik maken van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken kunnen zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.


VERSTREKKEN WIJ GEGEVENS AAN DERDEN?
New Phase Fitness verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. New Phase Fitness kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek..
Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.


INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.


RECTIFICATIE GEGEVENS
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. 


WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien New Phase Fitness de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.
Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.


OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.  


BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht New Phase Fitness die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van New Phase Fitness of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. 
Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.


EEN KLACHT INDIENEN
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je altijd het recht om je met jouw klacht te wenden tot de bevoegde autoriteit die toeziet op de bescherming van de persoonsgegevens. 
Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. , jouw verzoek per e-mail sturen naar prive@ NewPhaseFitness.nl of per post een verzoek sturen naar:
New Phase Fitness
T.a.v. Jort Kruijssen
Hoofdstraat 123
5706 AK Helmond
Nederland
Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, lidnummer en pasnummer.
Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

X